Szybki kontakt
      
094 341 63 30       
Przede wszystkim termin realizacji projektu nie może przekroczyć granicznej daty 31 października 2015r. (tego dnia realizacja wszystkich projektów musi zostać zakończona). Po drugie należy zapoznać się z zamieszczonym na stronie harmonogramem konkursu 2015, gdzie zostały wyszczególnione daty od kiedy można planować rozpoczęcie realizacji w podziale na poszczególne KOW.

Przede wszystkim musicie mieć pomysł na projekt i rozpoznane potrzeby lokalnego środowiska. Pomysł musi być zgodny z zasadami konkursu. Przedsięwzięcie to musi służyć społeczności lokalnej lub rozwojowi Waszej organizacji. Informację o tym, jak przygotować projekt możecie uzyskać na spotkaniach animacyjnych oraz podczas indywidualnych konsultacji u animatorów dedykowanych dla poszczególnych subregionów województwa zachodniopomorskiego. Przed rozpoczęciem pracy nad projektem należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem konkursu. Następnym krokiem jest pobranie z zakładki DOKUMENTY formularza wniosku o mikrodotację, oraz wypełnienie go komputerowo. Wnioski przyjmowane będą począwszy od daty ogłoszenia konkursu. Należy wówczas wypełniony wniosek w formacie .pdf wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: mikrodotacje@karrsa.pl oraz oczekiwać na zwrotne potwierdzenie zarejestrowania wniosku.
UWAGA!! Wnioski przysłane przed rozpoczęciem naboru/ogłoszeniem konkursu będą ocenione negatywnie formalnie!

W 2014 roku projekty możecie realizować od sierpnia do końca października. W kolejnych latach: od marca do końca października 2015 oraz od lutego do końca września 2016 roku. Pamiętajcie jednak, że w danym roku składać należy wnioski, które zostaną w tym samym roku zrealizowane (tj. aby otrzymać dofinansowanie na realizację projektu, którego działania planowane są na rok 2014- wniosek należy złożyć w roku 2014. Analogicznie w kolejnych latach).
Tak, pomocą służą animatorzy regionalni, kontakt do nich znajdziecie w zakładce Animatorzy.

Grupa nieformalna powinna składać się z minimum 3 pełnoletnich osób, posiadających zdolność do czynności prawnych. Co istotne- w danym składzie osobowym grupa nieformalna może złożyć wniosek tylko raz w roku.

Organizacja wspierająca użycza konta bankowego, podpisuje umowę trójstronną z Operatorem, bierze na siebie odpowiedzialność prawno-finansową za projekt. Wsparcie organizacji wspierającej powinno ograniczać się do pomocy administracyjnej i księgowej. Organizacja wspierająca nie powinna koordynować projektu, ani też ingerować w jego realizację.

Organizacja nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji. Jednak musicie być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego. Ponadto jesteście zobowiązani do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej dla Waszego projektu.

Odsetki bankowe od kwoty dotacji zgromadzone na rachunku bankowym, powinny zostać wykorzystane wyłącznie na realizację projektu. Niewykorzystane odsetki podlegają zwrotowi do Operatora.

W przypadku, kiedy organizacja składająca wniosek nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty, jakie zostały wskazane w kosztorysie, są kosztami brutto. W przypadku, gdy organizacja ma możliwość odzyskania podatku VAT- kosztorys tworzycie w oparciu o kwoty netto.

Tak, jeśli Wasz oddział posiada siedzibę na terenie woj. zachodniopomorskiego i posiada osobowość prawną.

Tak, ale tylko jeśli w kolejnym konkursie w dalszym ciągu spełnia kryteria dotyczące MŁODEJ organizacji pozarządowej.

Wystarczy, że cele działalności Opiekuna będą zbieżne z celami projektu, tak aby opiekun na którego wystawiane są dokumenty księgowe nie miał problemu z ich zaksięgowaniem w swojej organizacji.

Wnioskodawca chcąc realizować określone zadanie powinien stosować się do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.